ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณภาพในทุกเม็ดเกลือ

การยืนยันที่จะยึดมั่นกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า "ในทุกเม็ดเกลือเปี่ยมด้วยคุณภาพ" ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นด้วยวิธีการระเหยน้ำ เพื่อผลิตเม็ดเกลือบริสุทธิ์ การนำไอน้ำที่เกิดจากการระเหยน้ำเกลือกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการทำเหมืองละลายแร่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งระบบการติดตาม ดูแล ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นนี้จึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก TUV NORD นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 อีกด้วย จึงทำให้สามารถผลิตเกลือที่มีคุณภาพสูง มีความบริสุทธิ์ถึง 99.9% ทั้งเกลืออุตสาหกรรมและเกลือบริโภคจะมีปริมาณความชื้นไม่เกิน 2.5% และ 0.1%ตามลำดับ จึงเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เกลือของบริษัทฯ นั้น ในทุกเม็ดเกลือเปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน หรือมีระบบบริหารงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานขณะปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม 5 ส ห้องพยาบาล การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ การฝึกพร้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของโรงงานให้ดีที่สุด ด้วยระบบการจัดการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 45001

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ

เกลืออุตสาหกรรม INDUSTRIAL SALT

มีความบริสุทธิ์ 99.9% และมีความชื้นไม่เกิน 2.5 % โดยน้ำหนัก ซึ่งจะเก็บไว้ภายในโกดังเก็บเพื่อรอการขนส่ง นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตโซดาไฟ, คลอรีน, อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ

เกลืออุตสาหกรรม

เกลือบริโภค  TABLE SALT

ซึ่งเป็นเกลือที่ใช้ประกอบอาหาร มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9% และมีความชื้นไม่เกิน 0.15 % โดยน้ำหนัก โดยลำเลียงเกลือเข้าสู่เครื่องเติมไอโอดีน ผ่านเข้าเครื่องอบแห้ง เพื่อระเหยเอาน้ำส่วนเกินออก เกลือที่ผ่านการอบแห้งจะถูกเก็บไว้ในไซโล บริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด เพื่อบรรจุและจำหน่ายในนามของบริษัท อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ์ จำกัด

เกลือบริโภค

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
46 อาคารโครนอสสาทร ชั้น 12 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 (0) 2105-4891