นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

เกี่ยวกับนโยบาย

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด (เรียกว่า “เรา” หรือ “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายเกลืออุตสาหกรรมและเกลือบริโภค (“ธุรกิจ”) มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ซึ่งเราต้องการที่จะควบคุมให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่า บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks) ที่นำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและเป็นคนดำเนินการ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากและมีโอกาสที่จะมีการใช้คุกกี้ (cookies) บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ซึ่งจะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจได้ส่งไปให้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ (cookies) บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในกรณีใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

อนึ่ง นโยบายฉบับนี้ใช้กับกรณีที่ บริษัทฯ อยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมใดในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการประมวลผลได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจาก

 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราโดยตรง ซึ่งรวมถึงการเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ การใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ การพบปะกับบุคลากรของบริษัทฯ การเข้าร่วมงานมวลชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือการติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ท่าน (ในฐานะกรรมการ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อประสานงาน) ทำงานด้วย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในกลุ่มในเครือ และ/หรือผู้ถือหุ้นของเรา
 • สื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นที่ท่านเลือกใช้ในการติดต่อเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ ที่เชื่อถือได้

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ รวมถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อและนามสกุลของท่าน วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล ID แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หมายเลขใบขับขี่ รูปถ่าย เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลธุรกรรม ในกรณีที่เราเข้าทำธุรกรรมกับท่าน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้รับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บัญชีธนาคาร รายละเอียดการรับโอนเงิน วิธีการชำระเงิน รายละเอียดบัตรชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งปรากฏข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ข้อมูลการมอบอำนาจ ข้อมูลของบุคคลติดต่อ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP Address) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่เก็บอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลบันทึก (log) การใช้เว็บไซต์ของท่าน ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time Zone) และตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ยี่ห้อหรือรุ่นของอุปกรณ์และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือคอนเทนต์ ของเราอื่นๆ ทางช่องทางออนไลน์
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้เราเมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางการติดต่อใดๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน หรือในขณะที่ประมวลผลข้อมูล เว้นแต่สามารถใช้ฐานการประมวลผลอื่นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีทั่วไปนั้น เราไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่ประการใด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อกิจกรรมการประมวลผลของเรา ดังนั้น เราขอให้ท่านปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือหมู่โลหิต ในเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ของท่านที่ต้องส่งมอบให้กับเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับเอง

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น เราจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุข้างต้น เราจะทำตามขั้นตอนการลบเพื่อดูแลให้มีการนำข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลของเราอย่างปลอดภัยหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น

4. วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในฐานะคู่สัญญา (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (4) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพ หรือ (5) การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามขอบเขตดังกล่าว รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

4.1 วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อการติดต่อประสานงานกับบุคลากรของบริษัทฯ
 • เพื่อการบริหารจัดการรายการคู่ค้าของบริษัทฯ
 • เพื่อดำเนินการประมวลผลการชำระเงิน ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำธุรกรรมระหว่างท่านและบริษัทฯ
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีและภาษี
 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะถูกนำเสนอต่อท่าน และแสดงผลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการแสดงความเห็น การซักถาม การโต้ตอบกับท่าน
4.2 วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงจัดทำข้อมูลสถิติ
 • เพื่อการทำวิจัย หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา ปรับปรุง และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของธุรกิจของเรา
 • เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลภายในของเราเท่านั้น
 • เพื่อการทำแบบสำรวจ การประเมินความพึงพอใจ การทำแบบสอบถาม การส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในเว็บไซต์
4.3 วัตถุประสงค์อื่นๆ
 • เพื่อการประกอบธุรกิจที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึง สิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • เพื่อประเมินและจัดการคำร้องต่างๆ จากท่าน
 • เพื่อป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลงข้อมูลหรือตัวตนของท่าน
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีฐานการประมวลผลข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า บุคคลภายนอกจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • บริษัทในกลุ่มในเครือที่เกี่ยวข้อง และ/หรือผู้ถือหุ้นของเรา
 • ผู้ให้บริการภายนอกและผู้รับจ้างงานสนับสนุน/ช่วยเหลืออื่นๆ ของเรา เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล
 • หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาด้านต่างๆ ของเรา
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ

เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ เฉพาะกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำได้เท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานหรือใช้กลไกอื่นที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ และเราอาจอาศัยสัญญาการโอนข้อมูล หรือกลไกอื่นที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

7. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ ตลอดจนการโจรกรรมข้อมูล โดยเราได้ลงทุน ทุ่มเทเวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่า จะมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะปลอดภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ทั้งนี้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถึงแม้เราจะทุ่มเท และใช้ความพยายามในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย ด้วยการใช้เครื่องมือทางเทคนิคร่วมกับการบริหารจัดการโดยบุคคล เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล มิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อาจไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทุกประการ เช่น การปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกจู่โจมโดยไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจได้ ท่านจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากการจู่โจม หรือโจรกรรมข้อมูล ควรตรวจสอบสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ยอดเงินคงเหลือ วันที่ทำรายการ รวมถึง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน ไว้เป็นความลับ เป็นต้น

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอถ่ายโอนข้อมูล
 • สิทธิในการถอนความยินยอม

นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิเรียกร้องในกรณีที่เราไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานกำกับดูแลได้ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในกรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมใดๆ ไว้แก่เรา (ที่ไม่ใช่ความยินยอมตามที่กฎหมายอื่นกำหนด) ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ แต่อาจกระทบต่อการให้บริการบางประการซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านทราบในเวลาที่ท่านขอถอนความยินยอม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามสิทธิของท่านในข้อนี้ เราจะสามารถพิจารณาดำเนินการให้ท่านได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น สำหรับการใช้สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในฐานะของผู้ประมวลผลข้อมูล เราจะดำเนินการแจ้งผู้ควบคุมข้อมูลรายดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามสิทธิของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

9. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือความกังวลเกี่ยวกับหลักการนี้ หรือท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ส่งถึง: บริษัท เกลือพิมาย จำกัด

ที่อยู่: 1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง ชั้น 1 ห้องเอ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0) 2633-9380-4

หมายเหตุ:

 • โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของท่าน เมื่อมีการร้องเรียนหรือขอใช้สิทธิเรียกร้อง เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 • เราไม่คิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการตามคำขอภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งนอกเหนือไปจากคำขอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

10.1 บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีอื่นๆ คุกกี้คือ ไฟล์ขนาดเล็กของเบราว์เซอร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ชั่วคราว คุกกี้ถาวร และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจท่านได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานของท่าน และกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ โดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตคุกกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแก้ไขตัวเลือกเพื่อหยุดรับคุกกี้ หรือให้แจ้งท่านก่อนที่จะมีการอนุญาตใช้คุกกี้จากเว็บไซต์
10.2 คุกกี้ช่วยให้การเข้าเว็บของท่านง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัดเก็บการตั้งค่าที่ท่านต้องการ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น
10.3 ท่านสามารถปฏิเสธ หรืออนุญาตในการติดตั้งคุกกี้ จัดเก็บคุกกี้ หรือลบออกได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงหรือการใช้บริการได้
10.4 เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้เทคโนโลยี ดังนี้
Google Analytics Google Analytics ใช้ "คุกกี้" ซึ่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเยี่ยมชม

Google Analytics รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเว็บของคุณ การแสดงโฆษณาตามสิ่งที่คุณเข้าชม หรือแม้แต่ภาษาของคุณจะได้รับการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เพื่อสร้างรายงานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์นี้ และเน้นที่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่ง และจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดย Google ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลระดับผู้ใช้ และเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกลบออกจาก Google Analytics ในระยะเวลา 14 เดือนหลังจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถปิดใช้งานการติดตั้ง และการใช้งานคุกกี้ได้โดยเพียงแค่ตั้งค่ากำหนดของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณอาจเข้าถึงเว็บไซต์ภายใต้สภาวะการทำงานที่ไม่เต็มรูปแบบ

หากคุณต้องการป้องกันการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ) และการใช้งานข้อมูลโดย Google คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Tag Manager (GTM) Google Tag Manager (GTM) คือระบบจัดการแท็กเพื่อจัดการแท็ก JavaScript และ HTML ที่ใช้สำหรับติดตามและวิเคราะห์บนเว็บไซต์ แท็กเป็นองค์ประกอบโค้ดขนาดเล็กที่ใช้ในการวัดปริมาณการเข้าชมและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพื่อทำความเข้าใจผลของการโฆษณาออนไลน์และช่องทางโซเชียล
reCAPTCHA เว็บไซต์ของเราใช้บริการ reCAPTCHA ของ Google เพื่อปกป้องการส่ง และป้องกันสแปมบนเว็บไซต์ ตรวจสอบว่าคุณเป็นบุคคลหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ถูกใช้ในทางที่ผิดโดยสแปมบอท

การกรอกแบบฟอร์มโดยใช้ปลั๊กอินนี้ แสดงว่าคุณยินยอมที่จะส่งที่อยู่ IP ของคุณ และอาจเป็นข้อมูลอื่นๆ ที่ Google ต้องการสำหรับบริการ reCAPTCHA ข้อมูลของคุณ จะถูกสื่อสารไปยัง Google และใช้โดยบริการของพวกเขา อย่างไรก็ตามที่อยู่ IP ของคุณจะถูกตัดทอนโดย Google ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก่อนหรือในรัฐอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีพิเศษที่อยู่ IP แบบเต็มของคุณ จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะถูกตัดทอนในภายหลัง Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้บริการนี้ของคุณ ที่อยู่ IP ที่ให้ไว้กับ reCAPTCHA ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณจะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ของ Google

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://policies.google.com/privacy

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปรับปรุงและแก้ไขนโยบายฉบับนี้ และแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่เรา เก็บรวบรวม ใช้ จัดการ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2566

(ดร.ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เกลือพิมาย จำกัด
1016 อาคารศรีเฟื่องฟุ้ง พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
+66 (0) 2633-9380-5